امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 249 سال 96 - سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

بخشنامه 249 سال 96 - سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

بخشنامه 249 سال 96 - سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

خلاصه:

بخشنامه 249 سال 96 - آماده بودن سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص الزام واحدهای تولیدی جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه 3/10/1396 - 1074876/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 249 سال 96 - سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص

بخشنامه 249 سال 96 - آماده بودن سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص
الزام واحدهای تولیدی جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه
تاریخ: 3/10/1396
شماره: 1074876/96
با توجه به اعلام دفتر محترم فناوری ارتباطات و اطلاعات مبنی بر آماده بودن سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پی از ترخیص، خواهشمند است ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار