امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 25 سال 96 - موافقتنامه تجارت بین ایران با سوریه و ازبکستان

بخشنامه 25 سال 96 - موافقتنامه تجارت بین ایران با سوریه و ازبکستان

بخشنامه 25 سال 96 - موافقتنامه تجارت بین ایران با سوریه و ازبکستان

خلاصه:

بخشنامه 25 سال 96 - در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه و موافقتنامه ترجيحي بین ایران و ازبکستان 9/2/1396 - 42505/96

بخشنامه 25 سال 96 - موافقتنامه تجارت بین ایران با سوریه و ازبکستان

بخشنامه 25 سال 96 - در خصوص موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه و موافقتنامه ترجيحي بین ایران و ازبکستان
تاریخ: 9/2/1396
شماره: 42505/96
پیرو بخشنامه شماره 19246/95/14902/113/73/38 مورخ 6/2/95، به پیوست تصویر نامه شماره 711/210/96 مورخ 15/1/96 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات، ...لینک بخشنامهاخبار