امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 250 سال 96 - واردات کاغذ

بخشنامه 250 سال 96 - واردات کاغذ

بخشنامه 250 سال 96 - واردات کاغذ

خلاصه:

بخشنامه 250 سال 96 -معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات و عرضه انواع کاغذ بمنظور نوشتن، چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر 🔹 اقدام پس از تعیین ماهیت و کاربرد اصلی توسط آزمایشگاه مجاز 4/10/1396 - 1076948/96 تصمیم نهایی سازمان ملی استاندارد ایران،کاغذ گلاسه از ارزش افزوده معاف نیست. 14/11/1396 - 263399 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 250 سال 96 - واردات کاغذ

بخشنامه 250 سال 96 - واردات کاغذ
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات و عرضه انواع کاغذ بمنظور نوشتن، چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر
🔹 اقدام پس از تعیین ماهیت و کاربرد اصلی توسط آزمایشگاه مجاز
تاریخ: 4/10/1396
شماره: 1076948/96
پیرو بخشنامه 896737/96/212 مورخ 22/8/96 ضمن کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه پیروی این مرکز، نظر به اینکه به استناد بند 5 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بخشنامه شماره ... لینک بخشنامه
عدم معافیت کاغذ گلاسه از مالیات ارزش افزوده
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار