امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 251 سال 96 - گمرک همدان، گمرک تخصصی مجاز ترخیص فرش ماشینی

بخشنامه 251 سال 96 - گمرک همدان، گمرک تخصصی مجاز ترخیص فرش ماشینی

بخشنامه 251 سال 96 - گمرک همدان، گمرک تخصصی مجاز ترخیص فرش ماشینی

خلاصه:

بخشنامه 251 سال 96 - تعیین گمرک همدان بعنوان گمرک تخصصی مجاز به ترخیص فرش ماشینی 4/10/1396 - 1076953/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 251 سال 96 - گمرک همدان، گمرک تخصصی مجاز ترخیص فرش ماشینی

بخشنامه 251 سال 96 - تعیین گمرک همدان بعنوان گمرک تخصصی مجاز به ترخیص فرش ماشینی
تاریخ: 4/10/1396
شماره: 1076953/96
پیرو بخشنامه شماره 126083/95/39953/73/244 مورخ 11/7/95 و 75480/94/8/124 مورخ 24/4/96 بدینوسیله گمرک همدان نیز به عنوان گمرک تخصصی مجاز به ترخیص فرش ماشینی تعیین می گردد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار