امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 253 سال 96 - اسامی صادرکنندگان ممتاز و ملی سال 1396

بخشنامه 253 سال 96 - اسامی صادرکنندگان ممتاز و ملی سال 1396

بخشنامه 253 سال 96 - اسامی صادرکنندگان ممتاز و ملی سال 1396

خلاصه:

بخشنامه 253 سال 96 - اعلام اسامی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی سال 1396 و تاکید بر تسریع و تسهیلات در ارائه خدمات به شرکتهای مربوطه 5/10/1396 - 1080982/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 253 سال 96 - اسامی صادرکنندگان ممتاز و ملی سال 1396

بخشنامه 253 سال 96 - اعلام اسامی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی سال 1396 و تاکید بر تسریع و تسهیلات در ارائه خدمات به شرکتهای مربوطه
تاریخ: 5/10/1396
شماره: 1080982/96
به پیوست نامه شماره 43621/100/96 مورخ 11/9/96 قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار