امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودرو های سواری موجود در گمرکات اجرایی

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودرو های سواری موجود در گمرکات اجرایی

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودرو های سواری موجود در گمرکات اجرایی

خلاصه:

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت 5/10/1396 - 1081574/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودرو های سواری موجود در گمرکات اجرایی

بخشنامه 254 سال 96 - درخواست آمار خودروهای سواری موجود در گمرکات اجرایی با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت
تاریخ: 5/10/1396
شماره: 1081574/96
به پیوست تصویر نامه شماره 213940/60 مورخ 27/9/96 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمایید.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار