امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 255 سال 96 - تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 255 سال 96 - تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 255 سال 96 - تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی

خلاصه:

بخشنامه 255 سال 96 - تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی 5/10/1396 - 1084499/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 255 سال 96 - تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی

بخشنامه 255 سال 96 - ابلاغ تصویبنامه دولت در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراكی به شماره تعرفه 04072010
حقوق ورودي 5 درصد تا پایان سال
مهلت ترخیص تا پایان فروردین 97
تاریخ: 5/10/1396
شماره: 1084499/96
به پیوست تصویر مصوبه شماره 122164/ت 54556 ه مورخ 2/10/96 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار