امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 256 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 256 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 256 سال 96 - واردات موز

خلاصه:

بخشنامه 256 سال 96 - عدم بهره مندی صادرات محصولات کشاورزی از محل ورود موقت از تخفیف تعرفه ای تهاتر با واردات موز یا هرگونه يارانه صادراتی 5/10/1396 - 1085076/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 256 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 256 سال 96 - عدم بهره مندی صادرات محصولات کشاورزی از محل ورود موقت از تخفیف تعرفه ای تهاتر با واردات موز یا هرگونه يارانه صادراتی
تاریخ: 5/10/1396
شماره: 1085076/96
پیرو بخشنامه های شماره 100373/193 مورخ 31/5/95 و 190852/339 مورخ 19/10/95 به پیوست تصاویر نامه شماره ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار