امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 258 سال 96 - واردات اسب مسابقه

بخشنامه 258 سال 96 - واردات اسب مسابقه

بخشنامه 258 سال 96 - واردات اسب مسابقه

خلاصه:

بخشنامه 258 سال 96 - ممنوعیت ثبت ‌سفارش و واردات اسب مسابقه 6/10/1396 - 086742/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 258 سال 96 - واردات اسب مسابقه

بخشنامه 258 سال 96 - واردات اسب مسابقه
ممنوعیت ثبت ‌سفارش و واردات اسب مسابقه
تاریخ: 6/10/1396
شماره: 086742/96
به پیوست تصویر نامه شماره 192595/60 مورخ 29/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار