امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 26 سال 97 - واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار

بخشنامه 26 سال 97 - واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار

بخشنامه 26 سال 97 - واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار

خلاصه:

بخشنامه 26 سال 97 - لزوم اخذ مجوز بهداشت جهت واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار 29/1/1397 - 75924/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 26 سال 97 - واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار

بخشنامه 26 سال 97 - لزوم اخذ مجوز بهداشت جهت واردات پودر كاكائو مورد مصرف در سيگار
تاریخ: 29/1/1397
شماره: 75924/97
به پیوست تصویر نامه شماره 20977/60 مورخ 7/1/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 160043/675 مورخ 23/12/96 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

 اخبار