امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی

خلاصه:

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی 10/10/1396 - 1107292/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی

بخشنامه 262 سال 96 - سیستمی شدن فرآیند خروج و ورود خودرو در گمرکات مرزی
تاریخ: 10/10/1396
شماره: 1107292/96
پیرو بخشنامه شماره 175015/95/312 مورخ 28/9/95 با موضوع راه اندازی رویه دور اظهاری خروج موقت، با عنایت به اعلام مدیر ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار