امروز
30 تیر 1398 Jul 21 2019

بخشنامه 263 سال 96 - واردات تخم مرغ

بخشنامه 263 سال 96 - واردات تخم مرغ

بخشنامه 263 سال 96 - واردات تخم مرغ

خلاصه:

بخشنامه 263 سال 96 - واردات تخم مرغ مجوز های مورد نیاز جهت واردات تخم‌ مرغ با رديف تعرفه 04072010 12/10/1396 - 1113312/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 263 سال 96 - واردات تخم مرغ

بخشنامه 263 سال 96 - مجوز های مورد نیاز جهت واردات تخم‌ مرغ با رديف تعرفه 04072010
تاریخ: 12/10/1396
شماره: 1113312/96
به پیوست تصویر نامه شماره 4523/502/96 مورخ 6/10/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوز های مورد نیاز جهت واردات تخم مرغ با رديف تعرفه 04072010 ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار