امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 264 سال 96 - واردات ریشه شیرین بیان غیر قابل تکثیر بدون برگ و جوانه از آذربایجان

بخشنامه 264 سال 96 - واردات ریشه شیرین بیان غیر قابل تکثیر بدون برگ و جوانه از آذربایجان

بخشنامه 264 سال 96 - واردات ریشه شیرین بیان غیر قابل تکثیر بدون برگ و جوانه از آذربایجان

خلاصه:

بخشنامه 264 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی ریشه شیرین بیان بدون برگ و جوانه وارداتی از کشور آذربایجان بطوری که قابل تکثیر نباشد. 12/10/1396 - 1114016/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 264 سال 96 - واردات ریشه شیرین بیان غیر قابل تکثیر بدون برگ و جوانه از آذربایجان

بخشنامه 264 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی ریشه شیرین بیان بدون برگ و جوانه وارداتی از کشور آذربایجان بطوری که قابل تکثیر نباشد.
تاریخ: 12/10/1396
شماره: 1114016/96
به پیوست تصویر نامه شماره 185500/60 مورخ 17/8/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 3591/502/96 مورخ 14/8/96 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار