امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 269 سال 95 - مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی

بخشنامه 269 سال 95 - مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی

بخشنامه 269 سال 95 - مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی

خلاصه:

بخشنامه 269 سال 95 - مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی 95/145072 1395/8/10

بخشنامه 269 سال 95 - مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی

بخشنامه 269 سال 95 - نحوه محاسبه مالیات علی الحساب و عدم شمول به واحد های تولیدی
تاریخ: 10/8/1395
شماره: 145072/95
پیرو بخشنامه شماره 101512/95/191 مورخ 2/6/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات،.. لینک بخشنامهاخبار