امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 27 سال 96 - تمدید ضمانتنامه های بانکی

بخشنامه 27 سال 96 - تمدید ضمانتنامه های بانکی

بخشنامه 27 سال 96 - تمدید ضمانتنامه های بانکی

خلاصه:

بخشنامه 27 سال 96 - تمدید ضمانتنامه های بانکی 96/31123 - 1396/2/2 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 27 سال 96 - تمدید ضمانتنامه های بانکی

بخشنامه 27 سال 96 - تفویض اختیار به گمرکات اجرایی در خصوص تمدید ضمانتنامه های بانکی موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی که پرونده های اختلافی آن به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می شوند.
تاریخ: 2/2/1396
شماره: 31123/96
در مواردی که صاحبان کالا در اجرای ماده 45 قانون امور گمرکی مبلغ  مابه التفاوت استنباطی گمرک را به صورت ضمانت نامه بانکی به آن گمرک تودیع و با رعایت مفاد ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع پرونده به منظور رسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر را تقاضا می نمایند، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉


 اخبار