امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای

خلاصه:

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای تحت عنوان DVD خام و تاکید بر اعمال کنترل های دقیق تر و بیشتر بخصوص گمرکات مستقر در فرودگاه، امانات پستی و مسافری و... 20/10/1396 - 1151465/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای

بخشنامه 270 سال 96 - واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای تحت عنوان DVD خام و تاکید بر اعمال کنترل های دقیق تر و بیشتر بخصوص گمرکات مستقر در فرودگاه، امانات پستی و مسافری و...
تاریخ: 20/10/1396
شماره: 1151465/96
به پیوست تصویر نامه شماره 14480/96/ص مورخ 13/10/96 دفتر ویژه بازرسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری موضوع واردات غیر قانونی لوح فشرده بازی های رایانه ای...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار