امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز

خلاصه:

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز و چگونگی استفاده از بند 5 مندرجات ذيل يادداشت فصل 8 🔹 به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی یا یک کیلوگرم کشمش یا دو کیلوگرم پرتقال و شرایط اظهارنامه های صادراتی 20/10/1396 - 1151496/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز

بخشنامه 271 سال 96 - واردات موز و چگونگی استفاده از بند 5 مندرجات ذيل يادداشت فصل 8
🔹 به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی یا یک کیلوگرم کشمش یا دو کیلوگرم پرتقال و شرایط اظهارنامه های صادراتی
تاریخ: 20/10/1396
شماره: 1151496/96
پیرو بخشنامه شماره 926468/96/221 مورخ 30/8/96 و سایر بخشنامه های مربوطه، به پیوست تصویر نامه شماره 219589/60 مورخ 4/10/96 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات، منضم به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار