امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 272 سال 96 - اجرای سیستمی فرآیندها و حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 272 سال 96 - اجرای سیستمی فرآیندها و حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 272 سال 96 - اجرای سیستمی فرآیندها و حذف اسناد کاغذی

خلاصه:

بخشنامه 272 سال 96 - فرآیند سیستمی استرداد و تسویه ورود موقت و تاکید بر ثبت نام واحدهای تولیدی و بازرگانی در سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات به آدرس wms.irica.co 24/10/1396 - 1167255/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 272 سال 96 - اجرای سیستمی فرآیندها و حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 272 سال 96 - فرآیند سیستمی استرداد و تسویه ورود موقت و تاکید بر ثبت نام واحدهای تولیدی و بازرگانی در سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات به آدرس wms.irica.co
تاریخ: 24/10/1396
شماره: 1167255/96
از آنجا که در راستای اجرای سیستمی فرآیند ها و حذف اسناد کاغذی از جمله تصویر پروانه های بهره برداری، کیل مصرف و ...، فرآیند های استرداد... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار