امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 28 سال 96 - شکر خام

بخشنامه 28 سال 96 - شکر خام

بخشنامه 28 سال 96 - شکر خام

خلاصه:

بخشنامه 28 سال 96 - شکر خام 96/4229 - 1396/2/9 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 28 سال 96 - شکر خام

بخشنامه 28 سال 96 – تعیین ماخذ حقوق ورودی به میزان بیست درصد (20%) برای انواع شکر خام
تاریخ: 9/2/1396
شماره: 42259/96
به پیوست تصویر مصوبه شماره 12435/ت 54228 ه مورخ 6/5/96 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین ماخذ حقوق ورودی به میزان بیست درصد (20%) برای انواع شکر خام موضوع ردیف های تعرفه 17011200 و 17011300 و 1711400 جهت اجرا ابلاغ می گردد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار