امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضد عفونی اختصاص یافته به شرکت ضد عفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضد عفونی اختصاص یافته به شرکت ضد عفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضد عفونی اختصاص یافته به شرکت ضد عفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش

خلاصه:

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضدعفونی اختصاص یافته به شرکت ضدعفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش جلوگیری از خروج پالت ها و مواد بسته بندی چوبی ممهور به مهر IR-544 16/11/1396 - 1269102/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضد عفونی اختصاص یافته به شرکت ضد عفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش

بخشنامه 291 سال 96 - تعليق کد ضدعفونی اختصاص یافته به شرکت ضدعفونی و دفع آفات نباتی صبا مهر طالش
🔹 جلوگیری از خروج پالت ها و مواد بسته بندی چوبی ممهور به مهر IR-544
تاریخ: 16/11/1396
شماره: 1269102/96
به پیوست نامه شماره 730/28910 مورخ 11/11/96 سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعلیق کد ضدعفونی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار