امروز
7 اسفند 1398 Feb 26 2020

بخشنامه 293 سال 96 - تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت و افزایش اختیارات گمرکات مراکز استان ها

بخشنامه 293 سال 96 - تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت و افزایش اختیارات گمرکات مراکز استان ها

بخشنامه 293 سال 96 - تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت و افزایش اختیارات گمرکات مراکز استان ها

خلاصه:

بخشنامه 293 سال 96 - درخواست دفتر صادرات از گمرکات اجرایی جهت ارسال مشخصات پروانه های ورود موقت مدت منقضی و تمدید نشده 15/11/1396 - 1265947/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 293 سال 96 - تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت و افزایش اختیارات گمرکات مراکز استان ها

بخشنامه 293 سال 96 - درخواست دفتر صادرات از گمرکات اجرایی جهت ارسال مشخصات پروانه های ورود موقت مدت منقضی و تمدید نشده
تاریخ: 15/11/1396
شماره: 1265947/96
با عنایت به اینکه در راستای سیاست های دولت مبنی بر تمرکز زدایی و واگذاری امور به استانها، مقرر است نسبت به...  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار