امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 295 سال 96 - واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت

بخشنامه 295 سال 96 - واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت

بخشنامه 295 سال 96 - واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت

خلاصه:

بخشنامه 295 سال 96 - الزام به رعایت استاندارد اجباری جهت واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت قابل مصرف در ساخت درب و پنجره تحت رديف تعرفه های 39161010 و 39162020 و 39169010 23/11/1396 - 1294293/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 295 سال 96 - واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت

بخشنامه 295 سال 96 - الزام به رعایت استاندارد اجباری جهت واردات پروفیل های پلی وینیل کلراید (PVC-V) سخت قابل مصرف در ساخت درب و پنجره تحت رديف تعرفه های 39161010 و 39162020 و 39169010
تاریخ: 23/11/1396
شماره: 1294293/96
پیرو بخشنامه شماره 1038426/96/241 مورخ 26/9/96 و 1003115/96/236 مورخ 19/9/96 و....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار