امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین

خلاصه:

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین 23/11/1396 - 1294296/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین

بخشنامه 296 سال 96 - غیر فعال نمودن کارشناسان مجازی صرفا با معرفی فرد جایگزین
تاریخ: 23/11/1396
شماره: 1294296/96
با توجه به افزایش حجم اظهارنامه های واردات در پایان سال، اعلام می دارد هر گونه درخواست غیر فعال نمودن کارشناس مجازی....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار