امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 30 سال 96 - گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه

بخشنامه 30 سال 96 - گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه

بخشنامه 30 سال 96 - گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه

خلاصه:

بخشنامه 30 سال 96 - عدم ارسال کالاهای صادراتی مشمول عوارض، صادرات از محل ورود موقت و کالاهایی که به نحوی مشمول مشوق های صادراتی می باشند به گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه 12/2/1396 - 47247/96

بخشنامه 30 سال 96 - گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه

بخشنامه 30 سال 96 - عدم ارسال کالاهای صادراتی مشمول عوارض، صادرات از محل ورود موقت و کالاهایی که به نحوی مشمول مشوق های صادراتی می باشند به گمرک بازارچه مرزی شیخ صله استان کرمانشاه
تاریخ: 12/2/1396
شماره: 47247/96
با عنایت به نامه شماره 151/510/18/137 مورخ 8/1/96 مدیر کل محترم گمرکات استان کرمانشاه مبنی بر فراهمخ نبودن امکانات زیر ساختی و بستر مناسب جهت استقرار و راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی در بازارچه مرزی شیخ صله، ...لینک بخشنامهاخبار