امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER

خلاصه:

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER مجوز واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو 29/11/1396 - 1325747/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER

بخشنامه 301 سال 96 - واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER
مجوز واردات اتوبوس برقی با نام تجاری HIGER با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو
تاریخ: 29/11/1396
شماره: 1325747/96
به پیوست تصویر نامه شماره 211890/60 مورخ 4/10/96 و تصویر نامه شماره 216432/60 مورخ 29/9/96 دفتر مقررات صادرات و واردات و دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه ارسال و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار