امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالا های مسافری از مبادی خارج از کشور

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالا های مسافری از مبادی خارج از کشور

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالا های مسافری از مبادی خارج از کشور

خلاصه:

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالاهای مسافری از مبادی خارج از کشور 28/7/1381 - 179658/113/114/73 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالا های مسافری از مبادی خارج از کشور

بخشنامه 303 سال 81 – حذف وسایل خانگی از فهرست کالاهای مسافری از مبادی خارج از کشور
تاریخ: 28/7/1381
شماره: 179658/113/114/73
مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ و یادآور می گردد از اول آبانماه سال جاری ورود یخچال، یخچال فریزر، فریزر، تلویزیون، و رادیو ضبط (باستثنای رادیو ضبط پرتابل) از فهرست کالا های مسافری از مبادی خارج از کشور حذف می گردد و صرفاً این محدودیت باستناد نامه شماره 2002598 مورخ 8/7/81 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی به مسافرین مناطق آزاد تجاری – صنعتی قابل تسری نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد توجه دقیق مسئولین ذیربط قرار گیرد.
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
          
 اخبار