امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 307 سال 95 - فهرست آخرین مجوز های قانونی جهت واردات قطعی

بخشنامه 307 سال 95 - فهرست آخرین مجوز های قانونی جهت واردات قطعی

بخشنامه 307 سال 95 - فهرست آخرین مجوز های قانونی جهت واردات قطعی

خلاصه:

بخشنامه 307 سال 95 - فهرست آخرین مجوز های قانونی جهت واردات قطعی 24/9/1395 - 173563/95

بخشنامه 307 سال 95 - فهرست آخرین مجوز های قانونی جهت واردات قطعی

بخشنامه 307 سال 95 - ابلاغ فهرست آخرین مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت واردات قطعی
تاریخ: 24/9/1395
شماره: 173563/95
پیرو بخشنامه شماره 40564/95/71 مورخ 4/3/95 مبنی بر ارسال فایل مربوط به مجوز های مورد نیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا،.....لینک بخشنامهاخبار