امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه

خلاصه:

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه تحت کنترل مشمول اخذ مجوز بهداشت برای صادرات. 13/2/1396 - 51878/96

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه

بخشنامه 31 سال 96 - فهرست 89 قلم محصول دارویی و مواد اولیه تحت کنترل مشمول اخذ مجوز بهداشت برای صادرات.
تاریخ: 13/2/1396
شماره: 51878/96
پیرو بخشنامه شماره 117073/92/283 مورخ 23/6/92 این دفتر در خصوص صادرات داروی انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره 78453/210/95 مورخ 28/12/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره ... لینک بخشنامهاخبار