امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 310 سال 95 - مالیات ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور

بخشنامه 310 سال 95 - مالیات ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور

بخشنامه 310 سال 95 - مالیات ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور

خلاصه:

بخشنامه 310 سال 95 - مالیات ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور 95/176433 1395/9/30

بخشنامه 310 سال 95 - مالیات ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور

بخشنامه 310 سال 95 - معافیت مالیات عوارض موضوع قانون ارزش افزوده جهت ماشین آلات و تجهیزات ورود قطعی شده در گمرکات کشور در صورت انتقال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخل( ساخت ایران))  از سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تاریخ: 30/9/1395
شماره: 176433/95
به پیوست تصویر مصوبه شماره 171345/ت52402 ه مورخ 26/12/94 و مصوبه اصلاحیه شماره 46245/52402 مورخ 23/4/95 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می دارد:... لینک بخشنامهاخبار