امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 311 سال 96 - واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد از هلند و ربزوم زنجبیل خوراکی از تایلند

بخشنامه 311 سال 96 - واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد از هلند و ربزوم زنجبیل خوراکی از تایلند

بخشنامه 311 سال 96 - واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد از هلند و ربزوم زنجبیل خوراکی از تایلند

خلاصه:

بخشنامه 311 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد جهت مصارف کاشت از کشور هلند و ربزوم زنجبیل تازه جهت مصارف خوراکی از کشور تایلند و بازدید کارشناسان قرنطینه 13/12/1396 - 1387866/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 311 سال 96 - واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد از هلند و ربزوم زنجبیل خوراکی از تایلند

بخشنامه 311 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد جهت مصارف کاشت از کشور هلند و ربزوم زنجبیل تازه جهت مصارف خوراکی از کشور تایلند و بازدید کارشناسان قرنطینه
تاریخ: 13/12/1396
شماره: 1387866/96
به پیوست تصویر نامه شماره 262725/60 مورخ 28/11/96 دفتر مقررات صادرات و واردات و تصویر نامه شماره 5367/502/96 مورخ 21/11/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بزورلوپن، ماشک، نخل آرکا و درخت زمرد جهت مصارف کاشت از کشور هلند و ربزوم زنجبیل تازه جهت مصارف خوراکی از کشور تایلند،.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار