امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال

خلاصه:

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب وشایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال 🔹 تاکید برانجام سريعتر تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی بویژه مواد اوليه و ماشین آلات واحدهای تولیدی 16/12/1396 - 1410254/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال

بخشنامه 315 سال 96 - تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال
🔹 تاکید برانجام سريعتر تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی بویژه مواد اوليه و ماشین آلات واحدهای تولیدی
تاریخ: 16/12/1396
شماره: 1410254/96
با توجه به تراکم کاری در روزهای پایانی سال و بمنظور تسهیل ارائه خدمات گمرکی مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان محترم، مقتضی است دستور فرمایید با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار