امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 316 سال 95 - ارزش مواد اولیه

بخشنامه 316 سال 95 - ارزش مواد اولیه

بخشنامه 316 سال 95 - ارزش مواد اولیه

خلاصه:

بخشنامه 316 سال 95 - ارزش مواد اولیه 2/10/1395 - 178381/95

بخشنامه 316 سال 95 - ارزش مواد اولیه

بخشنامه 316 سال 95 - لزوم بررسی ارزش مواد اولیه ورود موقت برای پردازش در زمان ورود و مجدداً بررسی ارزش مواد اولیه (قبلا ورود موقت شده) مصرف شده در محصول نهایی در هنگام صادرات
تاریخ: 2/10/1395
شماره: 178381/95
پیرو بخشنامه شماره 62406/95/1/207/24/111 مورخ 6/4/1395 باطلاع میرساند نظر به اینکه ارزش مواد اولیه کالا های وارداتی و یا کالای ورود موقت شده به هنگام ورود و ترخیص مورد بررسی قرار می گیرد و.... لینک بخشنامهاخبار