امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 32 سال 96 - واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 32 سال 96 - واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 32 سال 96 - واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان

خلاصه:

بخشنامه 32 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان 11/2/1396 - 47205/96

بخشنامه 32 سال 96 - واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان

بخشنامه 32 سال 96 - ممنوعیت واردات قراضه‌ آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان
تاریخ:  11/2/1396
شماره: 47205/96
ضمن ارسال نامه شماره 4116/210/96 مورخ 3/2/96 اداره کل مقررات صادرات و واردات در ارتباط با ممنوعیت واردات قراضه آهن و ضایعات فلزات از کشورهای عراق و افغانستان، خواهشمند است دستور فرماید ... لینک بخشنامهاخبار