امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 320 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 320 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 320 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

خلاصه:

بخشنامه 320 سال 95 - شرایط واردات موز با تخفیف در پرداخت حقوق ورودی و تاکید بر انجام صادرات قطعی سیب درختی 6/10/1395 - 181496/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 320 سال 95 - واردات موز و صادرات سیب درختی

بخشنامه 320 سال 95 - شرایط واردات موز با تخفیف در پرداخت حقوق ورودی و تاکید بر انجام صادرات قطعی سیب درختی
تاریخ: 6/10/1395
شماره: 181496/95
پیرو بخشنامه شماره 96502/95/181 مورخ 25/5/95 در خصوص شیوه اجرای تسهیلات مندرج در بند 5 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 جدول... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار