امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 321 سال 95 - نمایندگی های مجاز ثبت سفارش و واردات

بخشنامه 321 سال 95 - نمایندگی های مجاز ثبت سفارش و واردات

بخشنامه 321 سال 95 - نمایندگی های مجاز ثبت سفارش و واردات

خلاصه:

بخشنامه 321 سال 95 - نمایندگی های مجاز ثبت سفارش و واردات 95/181431 1395/10/6

بخشنامه 321 سال 95 - نمایندگی های مجاز ثبت سفارش و واردات

بخشنامه 321 سال 95 - اعلام برخی نمایندگی های مجاز جهت ثبت سفارش و واردات
تاریخ: 6/10/1395
شماره: 181431/95
پیرو بخشنامه 145396/95/129000/73/272-11/8/95 بپیوست تصاویر نامه های دفتر مقررات صادرات و واردات و گواهی نمایندگی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانی ایران به شرح مندرج جدول ذیل ارسال و.... لینک بخشنامهاخبار