امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 323 سال 95 - ضمانت نامه یا سپرده نقدی طبق ماده 45 قانون امور گمرکی

بخشنامه 323 سال 95 - ضمانت نامه یا سپرده نقدی طبق ماده 45 قانون امور گمرکی

بخشنامه 323 سال 95 - ضمانت نامه یا سپرده نقدی طبق ماده 45 قانون امور گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 323 سال 95 - ضمانت نامه یا سپرده نقدی طبق ماده 45 قانون امور گمرکی 95/182583 1395/10/7

بخشنامه 323 سال 95 - ضمانت نامه یا سپرده نقدی طبق ماده 45 قانون امور گمرکی

بخشنامه 323 سال 95 - تاکید بر عدم قطع مرور زمان و وصول مابه التفاوت بصورت ضمانت نامه یا سپرده نقدی در صورت بروز اختلاف طبق ماده 45 قانون امور گمرکی قبل از ترخیص کالا
تاریخ: 7/10/1395
شماره: 182583/95
با عنایت به اینکه وصول به موقع درآمد ها و نیز حمایت از صنایع داخلی یکی از اهداف گمرک ایران است، بعضاً.... لینک بخشنامهاخبار