امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی

خلاصه:

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی 25/12/1396 - 1463322/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی

بخشنامه 323 سال 96 - شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملزومات پزشکی بشرح لیست پیوست
تاریخ: 25/12/1396
شماره: 1463322/96
به پیوست تصویر نامه های شماره 2981/260/ص مورخ 10/10/96 و شماره 3487/267/ص مورخ 15/11/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده منضم به نامه شماره 110907/664 مورخ 5/9/96 مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار