امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 326 سال 95 - گمرکات تخصصی لوازم خانگی پیام و بندر لنگه

بخشنامه 326 سال 95 - گمرکات تخصصی لوازم خانگی پیام و بندر لنگه

بخشنامه 326 سال 95 - گمرکات تخصصی لوازم خانگی پیام و بندر لنگه

خلاصه:

بخشنامه 326 سال 95 - گمرکات تخصصی لوازم خانگی پیام و بندر لنگه 95/182664 - 1395/10/11 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 326 سال 95 - گمرکات تخصصی لوازم خانگی پیام و بندر لنگه

بخشنامه 326 سال 95 - افزوده شدن گمرک پیام و بندر لنگه به گمرکات تخصصی لوازم خانگی
تاریخ: 11/10/1395
شماره: 182664/95
پیرو بخشنامه های شماره 117784/95/229 مورخ 29/6/95 ، 165943/95/136869/73/297 مورخ 15/9/ 95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار