امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 326 سال 96 - واردات ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر

بخشنامه 326 سال 96 - واردات ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر

بخشنامه 326 سال 96 - واردات ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر

خلاصه:

بخشنامه 326 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر 26/12/1296 - 1465918/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 326 سال 96 - واردات ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر

بخشنامه 326 سال 96 - لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی ملاس خشک و گرانوله شده چغندر قند و نیشکر
تاریخ: 26/12/1296
شماره: 1465918/96
به پیوست تصویر نامه شماره 259461/60 مورخ 23/11/96 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت منضم به نامه شماره 5284/502/96 مورخ 16/11/96 وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار