امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 33 سال 96 - ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL

بخشنامه 33 سال 96 - ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL

بخشنامه 33 سال 96 - ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL

خلاصه:

بخشنامه 33 سال 96 - اعلام اختتام تفاهم نامه سال 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL 12/2/1396 - 48011/96

بخشنامه 33 سال 96 - ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL

بخشنامه 33 سال 96 - اعلام اختتام تفاهم نامه سال 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به ارتباط سیستمی و بکارگیری سامانه TTAC و EPL
تاریخ: 12/2/1396
شماره: 48011/96
احتراماً پیرو بخشنامه شماره 16187/30 مورخ 31/1/95 موضوع تفاهم نامه شماره 49994/675 مورخ 6/6/91 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیوست تصویر نامه شماره 191947/655 مورخ 23/12/95 سازمان غذا و دارو وزارت مذکور در خصوص ... لینک بخشنامهاخبار