امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد

خلاصه:

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد 5/2/1397 - 114830/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد

بخشنامه 33 سال 97 – اصلاح ماخذ ردیف 926 لیست پیوستی مربوط به ردیف تعرفه 87034030 از 25 درصد به 45 درصد
تاریخ: 5/2/1397
شماره: 114830/97
پیرو بخشنامه شماره 4183/97/2 مورخ 6/1/97 موضوع ایجاد و اصلاح تعداد 1025 ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت های فصول مربوط به مصوبه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار