امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 333 سال 95 - وزارت نفت و موضوع تعرفه 2710 و 2711

بخشنامه 333 سال 95 - وزارت نفت و موضوع تعرفه 2710 و 2711

بخشنامه 333 سال 95 - وزارت نفت و موضوع تعرفه 2710 و 2711

خلاصه:

بخشنامه 333 سال 95 - وزارت نفت و موضوع تعرفه 2710 و 2711 95/189988 - 1395/10/18

بخشنامه 333 سال 95 - وزارت نفت و موضوع تعرفه 2710 و 2711

بخشنامه 333 سال 95 - موافقت کلی وزارت نفت در خصوص برخی اقلام موضوع تعرفه 2710 و 2711
تاریخ: 18/10/1395
شماره: 189988/95
به پیوست تصویر نامه های شماره 59030/210/95 مورخ 1/10/95 و 61799/210/95 مورخ 14/10/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام نمایند:... لینک بخشنامهاخبار