امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 334 سال 95 - گمرک تخصصی لوازم خانگی کیش

بخشنامه 334 سال 95 - گمرک تخصصی لوازم خانگی کیش

بخشنامه 334 سال 95 - گمرک تخصصی لوازم خانگی کیش

خلاصه:

بخشنامه 334 سال 95 - گمرک تخصصی لوازم خانگی کیش 95/190479 1395/10/18

بخشنامه 334 سال 95 - گمرک تخصصی لوازم خانگی کیش

بخشنامه 334 سال 95 - اضافه شدن گمرک کیش به گمرکات تخصصی لوازم خانگی
تاریخ: 18/10/1395
شماره: 183306/113/73
پیرو بخشنامه شماره 1117784/95/8/229 مورخ 29/6/95 بدینوسیله گمرک کیش نیز به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به انجام تشریفات ترخیص لوازم خانگی اضافه می گردد مقتضی است دستور فرمایید مراتب را به واحد ها و گمرکات اجرایی زیر مجموعه نیز ابلاغ نمایند.
 اخبار