امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 335 سال 95 - اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی

بخشنامه 335 سال 95 - اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی

بخشنامه 335 سال 95 - اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 335 سال 95 - بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه برخورد با اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی 19/10/1395 - 190555/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 335 سال 95 - اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی

بخشنامه 335 سال 95 - بخشنامه گمرک ایران در خصوص نحوه برخورد با اظهارنامه های بلاتکلیف در سامانه جامع گمرکی
تاریخ: 19/10/1395
شماره: 190555/95
پیرو بخشنامه شماره 68678/95/131 مورخ 14/4/95 نظر به اینکه نتایج حاصل از بررسی گزارشات زمانسنجی اظهارنامه های وارداتی حاکی از آن است که .... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار