امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 336 سال 95 - فاصله انبار با گمرک اجرایی مورد نظر

بخشنامه 336 سال 95 - فاصله انبار با گمرک اجرایی مورد نظر

بخشنامه 336 سال 95 - فاصله انبار با گمرک اجرایی مورد نظر

خلاصه:

بخشنامه 336 سال 95 - فاصله انبار با گمرک اجرایی مورد نظر 73/190677 - 1395/10/19

بخشنامه 336 سال 95 - فاصله انبار با گمرک اجرایی مورد نظر

بخشنامه 336 سال 95 - اضافه شدن فاصله انبار اختصاصی با گمرک اجرایی در چک لیست انبار اختصاصی
تاریخ: 19/10/1395
شماره: 190677/73
پیرو نامه شماره 194116 مورخ 22/10/93، به پیوست تصویر چک لیست بازدید از انبار اخنصاصی ارسال می گردد، دستور فرمایند..... لینک بخشنامه
 اخبار