امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 34 سال 96 - سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون

بخشنامه 34 سال 96 - سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون

بخشنامه 34 سال 96 - سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون

خلاصه:

بخشنامه 34 سال 96 - معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون 13/2/1396 - 50442/96

بخشنامه 34 سال 96 - سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون

بخشنامه 34 سال 96 - معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

  • سورس سزیم 137 بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون
تاریخ: 13/2/1396
شماره: 50442/96
به پیوست تصویر نامه شماره 195/267/ص مورخ 11/2/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره سورس سزیم 137 (بعنوان منبع اشعه گاما در دستگاه به اشعه گاما به خون) ... لینک بخشنامه



اخبار