امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم

خلاصه:

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم 8/2/1396 - 125230/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم

بخشنامه 35 سال 97 - اعلام لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور طبق فرم
تاریخ: 8/2/1397
شماره: 125230/97
به پیوست تصویر نامه شماره 96297010 مورخ 26/12/96 مجلس شورای اسلامی در خصوص ارسال لیست کالاهای متروکه در کل گمرکات کشور (شامل کالاهای متروکه اعلام شده به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار