امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

خلاصه:

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو جم، مهران موتور امید و هما شیمی فرد 16/2/1396 - 54972/96

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده

بخشنامه 35 سال 96 - اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد شده شرکتهای پترو جم، مهران موتور امید و هما شیمی فرد
تاریخ: 16/2/1396
شماره: 54972/96
پیرو بخشنامه شماره 218272/94 مورخ 14/11/94 موضوع اعلام نظر جهت اصلاح فرآیند انتخاب مسیر، ضروری است گمرکات اجرایی هر 15 روز یکبار نسبت به ... لینک بخشنامهاخبار