امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 350 سال 95 - کالاهای مشمول کنوانسیون بازل

بخشنامه 350 سال 95 - کالاهای مشمول کنوانسیون بازل

بخشنامه 350 سال 95 - کالاهای مشمول کنوانسیون بازل

خلاصه:

بخشنامه 350 سال 95 - کالاهای مشمول کنوانسیون بازل 95/196793 1395/10/27

بخشنامه 350 سال 95 - کالاهای مشمول کنوانسیون بازل

بخشنامه 350 سال 95 - تاکید بر ارسال کالا جهت اخذ مجوز محیط زیست صرفاً بر اساس فهرست اعلام شده و کالاهای مشمول کنوانسیون بازل
تاریخ: 27/10/1395
شماره: 95/196793
به پیوست تصویر نامه شماره 47150/95 مورخ 25/10/95 سازمان محیط زیست ارسال و اعلام میدارد، همانطور که در فایل منضم به..... لینک بخشنامهاخبار