امروز
29 مهر 1398 Oct 21 2019

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده

خلاصه:

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده 20/11/1395 - 216348/95

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده

بخشنامه 354 سال 95 - حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده در سامانه جامع امور گمرکی صرفاً با دستور معاون امور گمرکی مجاز است.
تاریخ: 20/11/1395
شماره: 216348/95
پیرو بخشنامه شماره 164359/95/299 مورخ 14/9/95 در ارتباط با حذف و اضافه نمودن مجوز های تعریف شده در سامانه جامع گمرکی،..... لینک بخشنامهاخبار